/
Wybierz język:
Wybierz walutę:
Unia Europejska

Unia Europejska

Hard Beans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Środki zostały przyznane na realizację projektu pt. Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad technologią przyspieszonej ekstrakcji na zimno celem jej skalowania i zwiększenia efektywności, w ramach którego zaplanowano następujące działania:
  1. Badania przemysłowe nad opracowaniem konstrukcji kasety i obiegu wody.
  2. Badania przemysłowe nad możliwością skalowania technologii i jej efektów.
  3. Eksperymentalne prace rozwojowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R firmy HB Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do stworzenia skalowalnej technologii produkcji napojów cold brew na bazie kawy i urządzeń pracujących zgodnie z tą technologią. Mają one doprowadzić do opracowania, weryfikacji i późniejszego wdrożenia innowacyjnej technologii i oferowania urządzeń pracujących zgodnie z tą technologią, które będą mogły znaleźć przemysłowe zastosowania.
Przeprowadzenie prac B+R wpłynie na realizację celów FEO 2021-2027 przez opracowanie technologii i urządzenia, które względem znanych i stosowanych na rynku rozwiązań będą charakteryzowały się niższym zapotrzebowaniem surowcowym i mniejszą ilością powstających odpadów (fusy kawowe po procesie maceracji na zimno), które to w dodatku są biodegradowalne a nawet mogą służyć jako surowce np. w produkcji kosmetyków.

W pierwszej kolejności planujemy wdrożyć opracowaną technologię we własnej działalności gospodarczej, a w dalszym etapie, możliwe będzie oferowania na rynku urządzeń do przyspieszonej maceracji kawy na zimno w różnych dostępnych wielkościach, dzięki skalowalności technologii i rozszerzenie w ten sposób grupy docelowej do podmiotów takich jak: kawiarnie oferujące kawę jakości specjalty, podmioty branży HoReCa.

Całkowita wartość projektu: 1 132 464,44 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 780 933,69 zł
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Promocja marki produktowej Hard Beans firmy HBCR Sp. z o.o na rynkach zagranicznych.” Nr projektu: POIR.03.03.03-16-0019/20

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020r. – 30.06.2022r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 564 120,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 366 678,00 PLN

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy HBCR Sp. z o.o. poprzez promocję marki Hard Beans na rynkach zagranicznych oraz rozwój działalności eksportowej. Udział firmy w programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych ma na celu wypromowanie marki mającej szansę stać się mocno rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, w tym na rynku Ameryki Pn., ZEA oraz Grecji. Projekt przyczyni się do lepszego i szerszego dostosowania produktów do preferencji danych regionów oraz dalszego rozwijania innowacyjnych rozwiązań firmy skierowanych dla branży polskich specjalności żywnościowych.

Rezultatem projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki Hard Beans na rynkach zagranicznych poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, co w efekcie przełoży się na podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, w tym także wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktu będącego przedmiotem projektu.


HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy HBCR Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0016/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 16.04.2019 r. – 31.12.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 256 580,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 179 606,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, brytyjskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1); - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.


HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Badania w firmie HBCR Sp. z o.o. nad stworzeniem urządzenia do wielopłaszczyznowej kalibracji żaren w młynkach do kaw.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0012/18.
I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-07-01 – 2021-02-28
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 376 795,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 924 060,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R firmy HBCR Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do stworzenia urządzenia do wielopłaszczyznowej kalibracji żaren w młynkach do kaw, co przełoży się na wyższą jakość uzyskiwanego napoju kawowego.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie urządzenie do zastosowania w podmiotach branży kawowej segmentu Speciality, ale również w warunkach domowych oraz w podmiotach branży HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café). Rezultat badań przełoży się na większą równomierność zmielenia ziarna, a w rezultacie wyższą jakość produktu spożywczego jakim jest kawa.


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Badania nad opracowaniem systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego”

Numer projektu: POIR.01.01.01-16-0648/17
I Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 923 436,00 PLN
Wartość dofinansowania: 651 883,20 PLN

Celem projektu jest opracowanie systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego pozwalającego wprowadzić nieoferowanych dotychczas na rynku polskim produkt w postaci NITRO COLD BREW w puszkach. Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej. W założeniu technologia maceracji kawy segmentu Specialty z mieszalnikiem pneumatycznym ma za zadanie skrócić czas maceracji kawy oraz wydłużyć trwałość i zachowanie świeżości napoju kawowego. Opracowanie systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu bez konserwantów, ulepszaczy, aromatów, barwników, emulgatorów, cukru i innych sztucznych dodatków. Technologia produkcji i przetwórstwa doprowadzi do wprowadzenia produktu z zachowaniem wszystkich składników odżywczych kawy segmentu Specialty i korzystnych substancji bioaktywnych. Działania HBCR zmierzać będą do maksymalizacji udziału związków organicznych i aktywnych oraz ograniczenia, a wręcz zaprzestania stosowania dodatków do żywności, w formie napoju kawowego.
Hard Beans Coffee Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie HBCR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0015/18M
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 269 723,01 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 153 500,90 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Hard Beans Coffee Roasters Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie w działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych.

Realizacja celu odbędzie się dzięki spójnemu i dedykowanemu rozwiązaniu, uwzględniającym
funkcjonalności w obszarach B2B, B2C i B2E. W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie dedykowany system informatyczny, co w rezultacie przełoży się na ulepszenie dotychczas oferowanych usług, a ponadto wzrost zakresu przetwarzanych danych przez system informatyczny, w tym automatyzację tego przetwarzania. Wdrożone funkcjonalności przełożą się na wzrost liczby obsługiwanych klientów sektora prywatnego, usprawnienie procesów biznesowych zarówno wewnętrznych jak i tych w relacjach B2B.


Hard Beans Coffee Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji NITRO COLD BREW w puszkach w firmie HBCR Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0015/17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 516 028,30 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 644 500,00 PLN

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej linii do produkcji NITRO COLD BREW w puszkach dzięki zastosowaniu innowacji procesowych oraz inwestycji w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny. Firma HBCR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnych innowacji procesowych oraz inwestycję w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny zamierza rozpocząć produkcję napoju kawowego Nitro Cold Brew. Projekt dotyczy nowatorskiego rozwiązania technologicznego zastosowanego w procesie maceracji kawy.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez inwestycję w nowe maszyny i urządzenia przewidziane w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. Projekt zakłada realizację jednego zadania: Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego. Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie otwarcie nowego zakładu produkcyjnego na terenie przygranicznym, jego pełne wyposażenie oraz zaangażowanie środków własnych w realizację projektu.